UPC
anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Dyskusja ogólna

ROZWIĄZANE
Omnibus
392 71 11

Awaria zwrot kosztów abonamentu

Od wczoraj nie mam Internetu okazało się że to awaria i dzisiaj O 13 ma być naprawiona ale sprawdziłem przed chwilą i okazuje się że zostanie usunięta dopiero 27.11 Tak więc chcę zwrotu części abonamentu za te dni, czy muszę napisać reklamację czy wystarczy że zgłoszę to na infolinii? 

5 ODPOW. 5
Tytan
1088 601 97

Re: Awaria zwrot kosztów abonamentu

Musi to być reklamacja

-------------------------------------------

hosting
Highlighted
Konto zbanowane
605 162 28

Re: Awaria zwrot kosztów abonamentu

Wybierz reklamację, wtedy UPC obowiązują zapisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Przez infolinię też możesz złożyć reklamację 

Omnibus
392 71 11

Re: Awaria zwrot kosztów abonamentu

Ok napisze reklamację dziękuję

Tytan
Tytan
2151 1009 178

Re: Awaria zwrot kosztów abonamentu


@Azar napisał(a):

Tak więc chcę zwrotu części abonamentu za te dni, czy muszę napisać reklamację czy wystarczy że zgłoszę to na infolinii? 


RŚU &37

 

  1. Zakres odpowiedzialności Dostawcy usług z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Abonenckiej określają właściwe przepisy, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 
  2. Za każdy dzień, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu Usługi wynikająca z Awarii, Abonentowi przysługuje prawo do bonifikaty w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej za Usługę, której dotyczy Awaria. 
  3. W sytuacji określonej w ust. 1 i 2 Abonent uprawniony jest do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego. 
  4. Do okresu, za który Abonentowi przysługuje bonifikata, nie wlicza się czasu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 
  5. Przyznanie bonifikaty następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Abonenta w trybie określonym w Rozdziale XI Regulaminu. 
  6. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 27 ust. 4, abonentowi przysługuje od dotychczasowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, chyba że brak możliwości realizacji przeniesienia numeru nastąpił z przyczyn leżących po stronie systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 Ustawy. 

 

 

-----
Horizon | CI+| Giga Connect Box
Omnibus
392 71 11

Re: Awaria zwrot kosztów abonamentu

Jednak udało się wszystko załatwić na czacie na facebooku, awaria już została naprawiona (przerwanie światłowodu) a za ten jeden dzień braku internetu została wprowadzona korekta do mojego rachunku na kolejny miesiąc